Versie 1 juli 2022

Uitleg van enkele woorden

 • Jij/jou: jij als de deelnemer aan gesprekken en of testen via OnderAnderen.com
 • Wij/ons: OnderAnderen.com als bedrijf. OnderAnderen.com is een handelsnaam van Pfrommer’s.
 • Onderzoeker: de organisatie die OnderAnderen.com.com heeft gevraagd om deelnemers te zoeken voor gesprekken en of testen.
 • Onderzoek: het gesprek of de test waarvoor je bent uitgenodigd door OnderAnderen.com
 • Overeenkomst: de afspraken die gelden tussen jou als deelnemer en OnderAnderen.com, de regels waaraan we ons houden. De regels gelden zodra je je hebt aangemeld, of vanaf het moment dat je een uitnodiging om mee te doen accepteert.

 

Algemene dingen

 1. Je wordt deelnemer als je jezelf aanmeldt op OnderAnderen.com of door een uitnodiging om deelnemer te worden, te accepteren.
 2. Na aanmelding ontvang je een welkomstbericht en wijzen we je op deze regels, die vanaf dat moment gelden.
 3. Als je een deelnemer bent dan kan je op ieder moment aangeven dat je geen deelnemer meer wilt zijn.
 4. OnderAnderen.com doet altijd haar uiterste best maar is niet verantwoordelijk voor een eindresultaat.
 5. Als we onderling afspreken dat we andere regels willen volgen, dan kan dat. Die afspraken sturen we elkaar via whatsapp of e-mail.
 6. Als we grote wijzigingen maken in deze regels dan informeren we je. Je kan opzeggen als deelnemer als je het niet eens bent met de nieuwe regels.
 7. Als OnderAnderen.com activiteiten laat uitvoeren door andere bedrijven of personen dan houden zij zich ook aan de regels.

 

Wat doet OnderAnderen.com

 1. OnderAnderen.com gelooft in een wereld waarin iedereen kan meedoen.
 2. OnderAnderen.com stimuleert bedrijven om producten en services te testen met diverse mensen.
 3. We bieden jou de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het verbeteren van producten en services. Als deelnemer kan je jouw mening geven en je ervaring delen.
 4. OnderAnderen.com slaat persoonlijke gegevens van je op. Als een onderzoek bij jou past dan kunnen we je vragen om mee te doen. Dat doen we bijvoorbeeld via whatsapp, telefoon of email.

 

Meedoen aan een onderzoek

 1. Als je meedoet aan een onderzoek dan geven we de minimaal noodzakelijke gegevens van jou door aan de onderzoekers.
 2. OnderAnderen.com laat je weten waar, wanneer en hoe laat het gesprek of de test is.
 3. Als er informatie nodig is om het gesprek of de test te doen dan ontvang je die ook van ons.
 4. Als jij iets nodig hebt om goed mee te kunnen doen, dan organiseert OnderAnderen.com dat graag.
 5. Als je op het afgesproken tijdstip toch niet kan, geef dat zo snel mogelijk door en misschien kan je op een andere tijd. Geef die dan ook door.
 6. Je mag van tevoren altijd zeggen dat je niet meer mee wilt doen.
 7. Als je meedoet, dan doe je dat serieus.
 8. Een opdrachtgever kan de opzet en inhoud van een gesprek of test wijzigen. Wij informeren je over deze wijzigingen. Als je hierdoor niet meer meewilt doen, dan kan dat.
 9. Het kan zijn dat een opdrachtgever een onderzoek niet meer door laat gaan, dat laten we je ook weten.
 10. Je mag altijd zeggen dat je geen deelnemer meer wilt zijn. Wij zullen dan de gegevens verwijderen en je niet meer benaderen.

 

Onkostenvergoeding

 1. Als je een vergoeding ontvangt voor het meedoen dan informeert OnderAnderen.com je hierover.
 2. OnderAnderen.com biedt je de mogelijkheid om jouw vergoeding aan een goed doel te schenken.
 3. Je ontvangt de vergoeding binnen 30 dagen na meedoen.
 4. Je mag zelf aangeven hoe je de vergoeding wilt ontvangen.
 5. Als je, om welke reden dan ook, niet hebt meegedaan aan een onderzoek dan ontvang je ook geen vergoeding.
 6. In geval van beëindigen van OnderAnderen.com (bijvoorbeeld door liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling) dan ontvang je de vergoeding niet meer.

 

Aansprakelijkheid en klachten

 1. Je bent niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een fout van jou, tenzij je heel erg onvoorzichtig was of je iets met opzet hebt gedaan.
 2. OnderAnderen.com is ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het maken van fouten. Tenzij wij heel erg onvoorzichtig zijn geweest of iets expres hebben gedaan.
 3. Beide partijen zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en gemiste winst of omzet.
 4. Een opdrachtgever is verplicht om spullen goed te verzekeren en verzekerd te houden.
 5. Aansprakelijkheid van beide partijen is maximaal het bedrag dat een verzekeraar voor de veroorzaakte schade uitkeert
 6. Als je ontevreden bent over de voorbereiding en/of uitvoering van een onderzoek, dan horen we dat graag, stuur een mail of bel gerust. Wij zullen dan in gesprek gaan met de onderzoekers en op zoek gaan naar een passende oplossing. Als je wil dat we jouw klacht anoniem behandelen, dan kan dat.

 

Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

 1. OnderAnderen.com en jij moeten alles wat de onderzoeker heeft gegeven weer teruggeven na afloop van het onderzoek.
 2. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. OnderAnderen.com en jij moeten vertrouwelijke informatie geheimhouden. We geven aan wanneer iets vertrouwelijk is.
 4. De opdrachtgever heeft alle intellectuele rechten op producten en diensten die onderdeel zijn van het onderzoek. Je mag informatie over deze producten en diensten niet doorvertellen of doorgeven of er geld mee verdienen. Tenzij we anders hebben afgesproken.
 5. Je houdt informatie geheim zolang je deelnemer bent en 3 jaar daarna.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als je een conflict voorlegt aan een rechter dan moet dat een rechter in Nederland zijn.